Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Stanovy SSG

Stanovy Sdružení soukromých gynekologů České republiky, z.s.

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Sdružení soukromých gynekologů České republiky, z.s. (dále jen SSG nebo Sdružení) je nezávislá, dobrovolná, profesní odborná a stavovská organizace.
2. Sdružení je právnickou osobou.
3. Sdružení je nezastupitelným profesním reprezentantem soukromých gynekologů.
4. Sdružení působí na území České republiky.
5. Sdružení má sídlo Orlí 488/10, 602 00 Brno.

 

II.

Účel, Poslání a úkoly

 

1. Účelem Sdružení je sdružovat soukromé gynekology za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.
2. Sdružení usiluje zejména o:
a. vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání soukromého gynekologa
b. stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování ekonomických zájmů soukromých gynekologů a řešení sporů.
c. zvyšování odborné a etické úrovně soukromých gynekologů
d. prosazování účasti zástupců soukromých gynekologů na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie v ČR.
3. Sdružení je jako zástupce smluvních zdravotnických zařízení svých členů zplnomocněno k jejich zastupování na :
a. dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
b. výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav
c. smírčích řízeních mezi soukromými gynekology a zdravotními pojišťovnami
d. dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností soukromých gynekologů
4. Sdružení se spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování. Sdružení se podílí na realizaci postgraduálního vzdělávání gynekologů v ČR.
5. Sdružení se spolupodílí na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči.
6. Sdružení zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině.
7. Sdružení spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR.
8. Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou
lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi.
9. Sdružení vydává informační časopis Zpravodaj.
10. Sdružení vede vlastní účetnictví.
11. Sdružení může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

 

III.

Vznik členství


1. Členství ve Sdružení vzniká na základě podání přihlášky, splňující všechny náležitosti a zaplacením členského příspěvku, nestanoví-li se dále jinak.
2. Přijatý člen je zapsán do seznamu členů Sdružení.
3. Řádným členem Sdružení se může stát každý gynekolog provozující nestátní zdravotnické zařízení na základě vlastní registrace. Zaměstnanci nestátních zdravotnických zařízení se mohou stát členy SSG pouze se souhlasem zaměstnavatele. Pro řádné členy Sdružení, kteří neprovozují zdravotnické zařízení na území ČR, neplatí čl. V. odst. g. a h.
4. Čestným členem Sdružení se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o obor gynekologie. Čestný člen neplatí členské příspěvky a má stejná práva jako řádný člen s výjimkou čl. V odst. a.
5. O jmenování čestným členem rozhoduje Valné shromáždění.

 

IV.

Zánik členství


1. Členství ve Sdružení zaniká:
a. úmrtím člena
b. ukončením činnosti Sdružení
c. ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena Sdružení
d. vystoupením na základě písemného prohlášení člena
e. vyloučením v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu v souvislosti výkonem činnosti soukromého gynekologa
f. na základě rozhodnutí výboru Sdružení pro opakované nebo hrubé porušení Stanov Sdružení
g. ztrátou osvědčení od ČLK
h. neplacením členských příspěvků po dobu dvou let
2. V pravomoci výboru Sdružení je pozastavit členství ve Sdružení členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu.
3. Vyloučení člena ze Sdružení a zrušení jeho členství ve Sdružení je provedeno písemným oznámením dotčené osobě o zrušení členství ve Sdružení, podepsaným statutárním zástupcem Sdružení a zaslaným na adresu dotčené osoby.

 

V.

Členská práva


1. Řádný člen Sdružení má tato práva:
a. volit a být volen do orgánů Sdružení
b. využívat pomoci Sdružení v oblasti dalšího vzdělávání v oboru
c. využívat možností konzultací zprostředkovaných Sdružením spojených s výkonem povolání soukromého gynekologa
d. zúčastňovat se akcí pořádaných Sdružením
e. být informován o činnosti a hospodaření Sdružení na Valném shromáždění Sdružení
f. vyslovovat svobodně své názory a obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány Sdružení
g. využívat všech výsledků dohodovacího řízení sjednaných zástupci Sdružení ve smyslu čl. II odst.3 Stanov a jiných dohod mezi zástupci Sdružení a jinými subjekty
h. požádat Sdružení o zprostředkování právní pomoci ve sporech vyplývajících z výkonu povolání za přispění ČLK.

 

VI.

Členské povinnosti


1. Řádný člen Sdružení má tyto povinnosti:
a. dodržovat Stanovy, vnitřní řády , obecně závazné předpisy a výsledky dohod mezi zástupci Sdružení a jinými subjekty (včetně Rámcové smlouvy se zástupci zdravotních pojišťoven)
b. řádně a v termínu platit členské příspěvky
c. hlásit všechny změny dotýkající se územní činnosti, praxe a všechny změny v kontaktních údajích člena do centra
d. vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly ve Sdružení
e. respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení
f. dodržovat principy kolegiality.

 

VII.

Orgány sdružení


1. Valné shromáždění
2. Výbor
3. Revizní komise

 

VIII.

Valné shromáždění


1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ho všichni členové Sdružení soukromých gynekologů ČR. Každý člen Sdružení má jeden hlas.
2. Valné shromáždění se schází nejméně jednou ročně a svolává ho Výbor. V případě, že výbor nesvolá Valné shromáždění ve lhůtě jednoho roku ode dne konání posledního Valného shromáždění, má právo svolat Valné shromáždění kterýkoliv člen Sdružení.
3. Do výlučné působnosti Valného shromáždění náleží:
a. rozhodování o změnách Stanov Sdružení
b. stanovení hlavních zásad činnosti Sdružení
c. volba a odvolání členů Výboru
d. schvalování zprávy Výboru o činnosti od posledního Valného shromáždění
e. schvalování zprávy Výboru o finančním hospodaření Sdružení za uplynulé období-kalendářní rok
f. schvalování plánu hospodaření pro další období
g. stanovení výše členských příspěvků
h. schvalování programu činnosti Sdružení vždy na následující kalendářní rok
i. rozhodování o nakládání s majetkem Sdružení
j. další otázky, které si Valné shromáždění vyhradí do své působnosti
k. rozhodování o zániku Sdružení a způsobu naložení s majetkem Sdružení v takovém případě
l. vydávání vnitřních pravidel fungování Sdružení
m. rozhodnutí o ukončení činnosti Sdružení
4. Rozhodnutí Valného shromáždění je platné, hlasovala-li pro něj prostá většina hlasů přítomných členů. Pro rozhodnutí jmenovaná v čl. ods.3 písm. a), j), m) je třeba souhlasu 75% všech hlasů všech přítomných členů Sdružení.
5. Valné shromáždění se svolává písemným oznámením všem členům Sdružení zaslaným nejméně 14 dnů přede dnem konání zasedání Valného shromáždění.
6. Valného shromáždění se účastní každý člen osobně nebo v zastoupení zástupcem na základě písemné plné moci. Zástupcem může být pouze člen Sdružení a může zastupovat více členů Sdružení. Pro usnášeníschopnost Valného shromáždění není vyžadována nadpoloviční většina všech členů Sdružení.
7. O jednání Valného shromáždění je pořízen zápis. Za sepsání protokolu je odpovědný předseda Výboru. Výbor je povinen zakládat protokoly takto pořízené a poskytnout je k nahlédnutí kterémukoli členu Sdružení, jestliže o to požádá.
8. Zasedání Valného shromáždění řídí předseda Výboru. Hlasování na Valném shromáždění se provádí aklamací. Valné shromáždění může určit jiný způsob hlasování.
9. Každý člen má právo účastnit se zasedání Valného shromáždění, vyjadřovat se k předloženým návrhům, podávat návrhy nové a hlasovat o nich.
10. O svolání Valného shromáždění může požádat kterýkoli člen, a to písemnou žádostí předsedovi Výboru. Výbor ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od dne obdržení takové žádosti rozhodne, zda-li je žádost důvodná. V případě, že Výbor rozhodne, že žádost je důvodná, svolá Výbor Valné shromáždění ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí Výboru. Výbor je povinen svolat Valné shromáždění vždy, požádá-li písemně o jeho svolání alespoň jedna třetina Sdružení.

 

IX.

Výbor SSG ČR


1. Výbor řídí činnost Sdružení. Členové výboru jsou voleni Valným shromážděním Sdružení. Výbor má jedenáct členů. Členové výboru jsou voleni z řad členů Sdružení na dobu čtyř let.
2. Členové výboru volí ze svého středu předsedu. Předseda výboru svolává schůze výboru, řídí činnost Sdružení v období mezi jednotlivými schůzemi, je oprávněn k běžnému řízení Sdružení. Předseda výboru je oprávněn písemně pověřit k výkonu své funkce jiného člena výboru a to na časově omezenou dobu s vymezením jeho pravomocí.
3. Do působnosti výboru náleží:
a. svolávat Valného shromáždění Sdružení jedenkrát ročně
b. předkládat Valnému shromáždění návrh programu činnosti Sdružení na následující období, zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulé období
c. realizovat schválené programy činnosti Sdružení
d. podávat návrhy Valnému shromáždění na změny Stanov Sdružení
e. vést účetnictví a finanční hospodaření v souladu s rozhodnutím Valného shromáždění
f. schvalovat pracovně právní smlouvy s pracovníky Sdružení a schvalovat obchodní smlouvy jménem Sdružení
g. konat veškerá výkonná opatření k zajištění úkolů, jež jsou mu svěřeny Stanovami a k zajištění cílů Sdružení
h. vést seznam členů Sdružení, který je neveřejný
i. řešit běžnou agendu Sdružení
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů.
5. K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý z členů výboru je vzájemně zastupitelný. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.

 

X.

Předseda SSG ČR


1. Je volen výborem na období 4 let.
2. Je statutárním orgánem (zástupcem) Sdružení.
3. Svolává schůze členů výboru.
4. Je oprávněn v době mezi jednáními výboru činit neodkladná rozhodnutí, která jsou v kompetenci výboru Sdružení.
5. Předkládá Valnému shromáždění zprávu o činnosti za uplynulé období.
6. Vykonává personální působnost vůči zaměstnancům Sdružení na základě rozhodnutí výboru Sdružení.

 

XI.

Revizní komise


Revizní komise je kontrolní orgán Sdružení volený Valným shromážděním na období 4 let. Má 3 členy, ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise se schází minimálně dvakrát do roka.
Revizní komise je oprávněna:
1. Kontrolovat dvakrát do roka činnost a hospodaření Sdružení
2. Účastnit se rozšířeného jednání výboru Sdružení dvakrát ročně.
3. Podat zprávu o činnosti na Valném shromáždění Sdružení.

 

XII.

Majetek SSG ČR


1. Majetkem Sdružení se stává movitý nebo nemovitý majetek, zakoupený či jinak získaný Sdružením po dobu jeho činnosti.
2. Příjmy Sdružení tvoří:
a. členské příspěvky
b. dotace a dary
c. jiné příjmy, například výnosy z akcí pořádaných Sdružením

 

XIII.

Financování


1. Financování ve Sdružení upravují obecně platné právní předpisy.
2. Základním zdrojem pro zajištění činnosti Sdružení jsou členské příspěvky, případně též subvence a dary.
3. Dalšími zdroji je výnos z akcí pořádaných Sdružením
4. Prostředky Sdružení jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů vytyčených Stanovami Sdružení a smí jich být použito pouze v souladu s tímto určením. Finanční prostředky Sdružení neslouží k podnikatelským cílům. Prostředky Sdružení jsou poskytovány vždy jen na smluvním základě a to zejména k těmto účelům:
o uskutečňování cílů Sdružení
o financování vlastního provozu Sdružení
o vyplácení platů a odměn zaměstnancům a spolupracovníkům Sdružení
o členové výboru smějí být odměňováni za svoji činnost ve výboru a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění. Náleží jim také náhrada hotových výdajů spojených s výkonem funkce člena výboru.
5. Valné shromáždění může stanovit svým rozhodnutím další závazná pravidla pro použití prostředků Sdružení. Není-li takové další rozhodnutí, rozhoduje o použití prostředků Sdružení výbor v souladu s cíli a pravidly shora stanovenými.

 

XIV.

Vnitřní předpisy SSG ČR


1. Sdružení se řídí Stanovami Sdružení soukromých gynekologů ČR.
2. V případě sporu o výklad Stanov Sdružení rozhoduje výbor Sdružení.
3. Sdružení zaniká rozhodnutím tříčtvrtinové většiny členů přítomných na Valném shromáždění. O majetku pak rozhodne Valné shromáždění.

 

XV.

Závěrečná ustanovení


1. Tyto Stanovy, které byly schváleny Valným shromážděním SSG ČR dne 31.12.2020 v plném rozsahu nahrazují předchozí Stanovy.

 

 

 
 

Ke stažení

Stanovy Sdružení soukromých gynekologů České republikyStanovy Sdružení soukromých gynekologů České republiky
 

22

let s Vámi

 

6.-8. 10. 2023

Více informací

1.-3.12.2023

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.