high quality fk rolex submariner rolex calibre 2813 mens 116610 white tone create and earn unique will work.welcome to Cbd Edibles shop online. SSG - Stanovy SSG - Sdružení soukromých gynekologů ČR

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Stanovy SSG

Stanovy Sdružení soukromých gynekologů České republiky, z.s

I.

Základní ustanovení

 

1. Název zní: Sdružení soukromých gynekologů České republiky, z.s. (dále jen „SSG").

2. SSG je nezávislá, dobrovolná, profesní odborná a stavovská organizace.
3. SSG je právnickou osobou a spolkem ve smyslu ustanovení §214 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník. 4. SSG je nezastupitelným profesním reprezentantem soukromých gynekologů a soukromých gynekologických ordinací. 5. SSG působí zejména na území České republiky. 6. SSG  má sídlo Orlí 488/10, 602 00 Brno.

 

II.

Účel, Poslání a úkoly

 

1. Účelem SSG je sdružovat soukromé gynekology a soukromé gynekologické ordinace za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

 

2. SSG  usiluje zejména o:    

a) vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání soukromého gynekologa    

b) stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování ekonomických zájmů soukromých gynekologů a soukromých gynekologických ordinací a řešení sporů     

c) zvyšování odborné a etické úrovně soukromých gynekologů     

d) prosazování účasti zástupců soukromých gynekologů a na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie v ČR.

 

3. SSG je jako zástupce smluvních zdravotnických zařízení svých členů zplnomocněno k jejich zastupování na :    

a) dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů    

b) výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav    

c) smírčích řízeních mezi soukromými gynekology, soukromými gynekologickými ordinacemi a zdravotními pojišťovnami    

d) dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností soukromých gynekologů  a soukromých gynekologických ordinací

 

4. SSG se spolupodílí na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání, včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování. SSG se podílí na realizaci postgraduálního vzdělávání gynekologů v ČR.

 

5. SSG se spolupodílí na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči.

 

6. SSG zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině.

 

7. SSG spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR.


8.   SSG při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi. 9.   SSG vydává informační časopis Zpravodaj. 10. SSG vede vlastní účetnictví. 11. SSG může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

III.

Vznik členství


1. Členství v SSG vzniká na základě podání přihlášky, splňující všechny náležitosti a zaplacením členského příspěvku, nestanoví-li se dále jinak.

 

2. Přijatý člen je zapsán do seznamu členů SSG.

 

3. Řádným členem SSG se může stát každý gynekolog, fyzická osoba, provozující nestátní zdravotnické zařízení v oboru gynekologie a porodnictví v České republice na základě vlastní registrace. Zaměstnanci nestátních zdravotnických zařízení v oboru gynekologie a porodnictví v České Republice se mohou stát členy SSG pouze se souhlasem zaměstnavatele. Členem SSG se může stát i právnická osoba se sídlem v České republice, která provozuje nestátní zdravotnické zařízení v oboru gynekologie a porodnictví  na území České republiky. Za právnickou osobu, která je členem SSG, jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Právnická osoba, která se chce stát členem SSG, provozující nestátní zdravotnické zařízení v oboru gynekologie a porodnictví jediným gynekologem, se nemůže stát členem SSG, pokud je již tento gynekolog členem SSG jako    fyzická osoba.

 

4. Čestným členem SSG se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o obor gynekologie a porodnictví. Čestný člen neplatí členské příspěvky a má stejná práva jako řádný člen s výjimkou čl. V odst. a).

 

5. O jmenování čestným členem rozhoduje výbor SSG.

 

IV.

Zánik členství


1. Členství v SSG zaniká:
    a) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
    b) ukončením činnosti SSG
    c) ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena SSG, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o ztrátě nebo omezení způsobilosti k právním úkonům člena SSG    
    d) vystoupením na základě písemného prohlášení člena, ke dni doručení písemného prohlášení o vystoupení SSG    
    e) na základě rozhodnutí výboru SSG o vyloučení, v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem činnosti soukromého gynekologa
    f) na základě rozhodnutí výboru SSG pro opakované nebo hrubé porušení Stanov SSG    
    g) ztrátou osvědčení od ČLK
    h) neplacením členských příspěvků po dobu dvou let, přes písemné upozornění  s dodatečnou lhůtou 90 dnů, ode dne doručení takové výzvy.

 

2. V pravomoci výboru SSG je pozastavit členství v SSG členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu.

 

3. Vyloučení člena ze SSG a zrušení jeho členství v SSG je provedeno písemným oznámením dotčenému členovi o zrušení členství v SSG, podepsaným statutárním zástupcem SSG a zaslaným na adresu dotčeného člena SSG.

 

 4. Proti rozhodnutí o vyloučení nebo pozastavení členství SSG má člen právo se odvolat do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává do sídla SSG a o odvolání rozhodne na nejbližším zasedání Valné shromáždění, které rozhodnutí potvrdí nebo zruší.

 

 

 

V.

Členská práva

 


1. Řádný člen SSG má tato práva:
    a) volit a být volen do orgánů SSG
    b) využívat pomoci SSG v oblasti dalšího vzdělávání v oboru
    c) využívat možností konzultací zprostředkovaných SSG spojených s výkonem povolání soukromého gynekologa    
    d) zúčastňovat se akcí pořádaných SSG    
    e) být informován o činnosti a hospodaření SSG na Valném shromáždění SSG    
    f) vyslovovat svobodně své názory a obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány SSG    
    g) využívat všech výsledků dohodovacího řízení sjednaných zástupci SSG ve smyslu čl. II odst.3 Stanov a jiných dohod mezi zástupci SSG a jinými subjekty    
    h) požádat SSG o zprostředkování právní pomoci ve sporech vyplývajících z výkonu povolání za přispění ČLK.

 

VI.

Členské povinnosti


1. Řádný člen SSG má tyto povinnosti:

    a) dodržovat Stanovy, vnitřní řády, obecně závazné předpisy a výsledky dohod mezi zástupci SSG a jinými subjekty (včetně Rámcové smlouvy se zástupci zdravotních pojišťoven)     b) řádně a v termínu platit členské příspěvky    
    c) hlásit všechny změny dotýkající se územní činnosti, praxe a všechny změny v kontaktních údajích člena do sídla SSG    
    d) vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly ve SSG     
    e) respektovat rozhodnutí orgánů SSG    
    f) dodržovat principy kolegiality, hájit zájmy SSG a jednat vždy v souladu se zásadami etického chování SSG.

 

 

VII.

Orgány SSG


1. Valné shromáždění
2. Výbor
3. Revizní komise

 

VIII.

Valné shromáždění


1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SSG a tvoří ho všichni členové Sdružení soukromých gynekologů ČR. Každý člen SSG (včetně právnické osoby) má při hlasování jeden hlas.

 

2. Valné shromáždění se schází nejméně jednou ročně a svolává ho výbor. V případě, že výbor nesvolá Valné shromáždění ve lhůtě jednoho roku ode dne konání posledního Valného shromáždění, má právo svolat Valné shromáždění kterýkoliv člen SSG.

 

3. Do výlučné působnosti Valného shromáždění náleží:    

a) rozhodování o změnách Stanov SSG    

b) stanovení hlavních zásad činnosti SSG    

c) volba a odvolání členů výboru a stanovení počtu členů Výboru pro dané funkční období    

d) schvalování zprávy výboru o činnosti od posledního Valného shromáždění    

e) schvalování zprávy výboru o finančním hospodaření SSG za uplynulé období - kalendářní rok    

f) schvalování plánu hospodaření pro další období    

g) stanovení výše členských příspěvků    

h) schvalování programu činnosti SSG vždy na následující kalendářní rok    

i) rozhodování o nakládání s majetkem SSG    

j) další otázky, které si Valné shromáždění vyhradí do své působnosti    

k) rozhodování o likvidaci zániku SSG a způsobu naložení s majetkem SSG v takovém případě    

l) vydávání vnitřních pravidel fungování SSG    

m) rozhodnutí o zrušení činnosti SSG

n) rozhodnutí o potvrzení nebo zrušení rozhodnutí Výboru SSG o vyloučení nebo pozastavení činnosti člena SSG

 

4. Rozhodnutí Valného shromáždění je platné, hlasovala-li pro něj prostá většina hlasů přítomných členů. Pro rozhodnutí jmenovaná v čl. ods.3 písm. a), j), m) je třeba souhlasu 75% všech hlasů všech přítomných členů SSG.

 

5. Valné shromáždění se svolává písemným oznámením, jehož součástí je program jednání valného shromáždění, zaslaným  všem členům SSG zaslaným nejméně 30 dnů přede dnem konání zasedání     Valného shromáždění.

 

6. Valného shromáždění se účastní každý člen osobně nebo v zastoupení zástupcem na základě písemné plné moci. Zástupcem může být pouze člen SSG a může zastupovat více členů SSG. Člen SSG - právnická osoba, se účastní valného shromáždění prostřednictvím svého statutárního zástupce, nebo prostřednictvím zástupce na základě udělené plné moci jinému členu SSG. Pro usnášeníschopnost Valného shromáždění je vyžadována nadpoloviční většina všech členů SSG.

 

    Není-li tato podmínka splněna, Valné shromáždění je schopno se usnášet za těchto podmínek:

a)     místo, čas a program jednání byly všem členům řádně oznámeny nejméně patnáct dnů předem

b)     náhradní jednání bude zahájeno o půl hodiny později, než bylo stanoveno pro původní jednání,

c)    náhradní schůze projedná jen záležitosti zařazené na programu.

 

7. O jednání Valného shromáždění je pořízen zápis do 30 dnů ode dne konání Valného shromáždění. Za sepsání protokolu je odpovědný předseda výboru. Výbor je povinen zakládat protokoly takto pořízené a poskytnout je k nahlédnutí kterémukoli členu SSG, jestliže o to požádá.

 

8. Zasedání Valného shromáždění řídí předseda výboru. Hlasování na Valném shromáždění se provádí aklamací. Valné shromáždění může určit jiný způsob hlasování.

 

9. Každý člen má právo účastnit se zasedání Valného shromáždění, vyjadřovat se k předloženým návrhům, podávat návrhy nové a hlasovat o nich.

 

10. O svolání Valného shromáždění může požádat kterýkoli člen, a to písemnou žádostí předsedovi výboru. Výbor ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení takové žádosti rozhodne, zda-li je žádost důvodná. V případě, že výbor rozhodne, že žádost je důvodná, svolá výbor Valné shromáždění ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí výboru. Výbor je povinen svolat Valné shromáždění vždy, požádá-li písemně o jeho svolání alespoň jedna třetina členů SSG.

 

11. Valné shromáždění může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen SSG vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Výbor SSG oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů SSG.

 

IX.

Výbor SSG ČR


1. Výbor řídí činnost SSG. Členové výboru jsou voleni Valným shromážděním SSG. Výbor má minimálně pět členů. Členové výboru jsou voleni z řad členů SSG na dobu čtyř let. Počet členů výboru SSG určuje valné shromáždění při volbě členů výboru pro jednotlivé volební období. Člen výboru nemůže být zároveň členem Revizní komise.

 

2. Členové výboru volí ze svého středu předsedu. Předseda výboru svolává schůze výboru, řídí činnost SSG v období mezi jednotlivými schůzemi, je oprávněn k běžnému řízení SSG. Předseda výboru je   oprávněn písemně pověřit k výkonu své funkce jiného člena výboru a to na časově omezenou dobu s vymezením jeho pravomocí.

 

3. Do působnosti výboru náleží:    

a) svolávat Valného shromáždění SSG minimálně jedenkrát ročně    

b) předkládat Valnému shromáždění návrh programu činnosti SSG na následující období, zprávy o činnosti a hospodaření SSG za uplynulé období    

c) realizovat schválené programy činnosti SSG    

d) podávat návrhy Valnému shromáždění na změny Stanov SSG    

e) vést účetnictví a finanční hospodaření v souladu s rozhodnutím Valného shromáždění    

f) schvalovat pracovně právní smlouvy s pracovníky SSG a schvalovat obchodní smlouvy jménem SSG    

g) konat veškerá výkonná opatření k zajištění úkolů, jež jsou mu svěřeny Stanovami a k zajištění cílů SSG    

h) vést seznam členů SSG, který je neveřejný    

i) řešit běžnou agendu SSG.

 

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů.

 

5. K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý z členů výboru je vzájemně zastupitelný. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.

 

6. Členové výboru SSG mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení se děje písemným prohlášením doručeným výboru SSG nebo Valnému shromáždění a nabývá účinnosti ke dni schůze výboru SSG nebo Valného shromáždění, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení.

 

7. Výbor SSG může na uvolněné místo člena výboru SSG kooptovat nové členy z řad SSG.

 

 

X.

Předseda SSG ČR


1. Je volen výborem na období 4 let.
2. Je statutárním orgánem (zástupcem) SSG.
3. Svolává schůze členů výboru.
4. Je oprávněn v době mezi jednáními výboru činit neodkladná rozhodnutí, která jsou v kompetenci výboru SSG.
5. Předkládá Valnému shromáždění zprávu o činnosti za uplynulé období.
6. Vykonává personální působnost vůči zaměstnancům SSG na základě rozhodnutí výboru SSG.

 

 

XI.

Revizní komise


Revizní komise je kontrolní orgán SSG volený Valným shromážděním na období 4 let. Má 3 členy, ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise se schází minimálně dvakrát do roka. Členové Revizní komise mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení se děje písemným prohlášením doručeným Revizní komisi nebo Valnému shromáždění a nabývá účinnosti ke dni schůze Revizní komise, nebo Valného shromáždění, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení.

Revizní komise může na uvolněné místo člena revizní komise kooptovat nové členy z řad SSG.


Revizní komise je oprávněna:
1. Kontrolovat minimálně dvakrát do roka činnost a hospodaření SSG.
2. Účastnit se rozšířeného jednání výboru SSG minimálně dvakrát ročně.
3. Podat zprávu o činnosti na Valném shromáždění SSG.

 

XII.

Majetek SSG ČR


1. Majetkem SSG se stává movitý nebo nemovitý majetek, zakoupený či jinak získaný SSG po dobu jeho činnosti.

2. Příjmy SSG tvoří:     a) členské příspěvky     b) dotace a dary     c) jiné příjmy, například výnosy z akcí pořádaných SSG.

3. Členové SSG neodpovídají za závazky SSG a naopak.

 

 

 

 

 

XIII.

Financování


1. Financování v SSG upravují obecně platné právní předpisy.
2. Základním zdrojem pro zajištění činnosti SSG jsou členské příspěvky, případně též subvence a dary.
3. Dalšími zdroji je výnos z akcí pořádaných SSG.
4. Prostředky SSG jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů vytyčených Stanovami SSG a smí jich být použito pouze v souladu s tímto určením. Finanční prostředky SSG neslouží k  podnikatelským cílům. Prostředky SSG jsou poskytovány vždy jen na smluvním základě a to zejména k těmto účelům:    

a) uskutečňování cílů SSG    

b) financování vlastního provozu SSG    

c) vyplácení platů a odměn zaměstnancům a spolupracovníkům SSG    

d) členové výboru SSG smějí být odměňováni za svoji činnost ve výboru SSG, a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění. Náleží jim také náhrada hotových výdajů spojených s výkonem funkce člena výboru SSG. 5. Valné shromáždění může stanovit svým rozhodnutím další závazná pravidla pro použití prostředků SSG. Není-li takové další rozhodnutí, rozhoduje o použití prostředků SSG výbor v souladu s cíli a pravidly shora stanovenými.

 

 

XIV.

Vnitřní předpisy SSG ČR


1. Sdružení se řídí Stanovami Sdružení soukromých gynekologů ČR.
2. V případě sporu o výklad Stanov SSG rozhoduje výbor SSG.
3. SSG zaniká rozhodnutím tříčtvrtinové většiny členů přítomných na Valném shromáždění. O majetku pak rozhodne Valné shromáždění.

 

 

XV.

Závěrečná ustanovení


1. Tyto Stanovy, které byly schváleny Valným shromážděním SSG ČR dne ............. v plném rozsahu

     nahrazují předchozí Stanovy.

 

 

 

 

 
 

Ke stažení

Stanovy Sdružení soukromých gynekologů České republikyStanovy Sdružení soukromých gynekologů České republiky
 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.